Nagyatádért Egyesület
    
 

 

  

 

 

Alapszabály letöltés   pdf.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„NAGYATÁDÉRT”  

 

Egyesület

 

Alapszabálya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapítva: 1994. 10. 18.

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27.

Nagyatád

 

 

 

 

 

Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen alapszabályban megjelölt cél megvalósítására önálló vagyonnal rendelkező, jogi személyiséggel bíró egyesületet hoznak létre, mely társadalmi szervezet a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. tv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján működik.

 

 

 

I.

Az egyesület neve, székhelye, célja, alapító tagjai és feladatai

 

1.

Az egyesület neve

 

„NAGYATÁDÉRT” Egyesület

 

 

2.

Az egyesület székhelye

 

HU 7500 Nagyatád, Baross G. u. 2.

 

 

 

3.

Az egyesület célja:

 

Az egyesület célja Nagyatád város fejlődésének segítése, lehetőség teremtése a lakosság törekvéseinek, igényeinek megfogalmazására, azok megvalósításában való részvételre.

Tevékenységével járuljon hozzá a civil szerveződések, állampolgári közösségek, lakossági csoportok társadalmi súlyának növekedéséhez, azok helyi, közéleti aktivitásának erősödéséhez. A városlakók és Nagyatád érdekeinek képviselete, érvényesítésének elősegítése.

 

 

4.

Az egyesület alapító tagjai

 

Az egyesület alapító tagjai azok a természetes személyek, akik az egyesület alapításakor kinyilvánították belépési szándékukat, az egyesületbe beléptek.

 

 

5.

Az egyesület feladata

 

1./A város lakossága és a városi önkormányzat közötti kapcsolat szervezeti kereteinek megteremtésé-

ben és azok működtetésében való részvétel.   

 

2./ A helyi nyilvánosság eszközeinek, csatornáinak megteremtésében való közreműködés, azok tevékenységének segítése.

 

3./ Az állampolgárok és közösségeik, a civil szerveződések tevékenységének megjelenítése, képviselete a döntéshozatal folyamataiban, különös tekintettel a városi önkormányzatra.

 

4./ Lakossági, egyesületi kezdeményezések, törekvések, igények alapján városi közéleti, kulturális, gazdasági folyamatok, események, programok szervezése.

 

 

 

5./ Kapcsolatfelvétel és együttműködés megteremtése

            a./ gazdálkodó szervezetekkel,

            b./ helyi intézményekkel,

            c./ városi egyesületekkel, klubokkal, közösségekkel, alapítványokkal,

            d./ a városi önkormányzattal,

            e./ a Nagyatádról elszármazott emberekkel,

            f./ minden –Nagyatádért tenni tudó és akaró- emberrel, szervezettel.

 

6./ Nagyatádon a polgárosodás folyamatának elősegítése.

 

 

II.

Az egyesület tagsága

 

1.

Az egyesület tagja

 

Az egyesület tagja csak természetes személy lehet, aki

            a./ elfogadja az egyesület alapszabályát,

            b./ az egyesület alapszabálya szellemében tevékenykedik,

            c./ a tagdíjat megfizeti, tagdíjhátraléka nincs.

 

Az egyesület pártoló tagjai lehetnek –a rendes tagsággal járó szervezeti kötöttségek nélkül- azok a

            a./ természetes személyek,

            b./ gazdálkodó szervezetek, társaságok és vállalkozások,

            c./ intézmények,

            d./ társadalmi szervezetek,

akik az egyesület alapszabályában megfogalmazott célokat magukénak érzik és az egyesület tevékenységét támogatják, segítik.

 

 

2.

A tagsági viszony keletkezése

 

A tagsági viszony keletkezhet

            a./ alapításkori belépéssel,

            b./ felvétellel.

 

A tagfelvételt írásos belépési nyilatkozattal lehet kérni. A tagfelvételről az elnökség dönt. A felvett tag az éves tagdíj befizetését követően tagsági igazolványt kap.

 

A felvételi kérelem elutasítása esetén a kérelmező az egyesület közgyűléséhez fordulhat.

 

 

3.

A tagsági viszony megszűnése

 

A tagsági viszony megszűnik

            a./ a tag önkéntes kilépésével,

            b./ a tag törlésével,

            c./ a tag kizárásával,

            d./ az egyesület megszűnésével,

            e./ a tag halálával.

 

A tag kilépési szándékát az egyesület elnökségének írásban tartozik bejelenteni.

 

Törölni lehet azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségének egy évig nem tesz eleget. A tagok sorából való törlést az elnökség javaslatára a közgyűlés rendeli el.

 

A tag kizárását megalapozhatja:

            a./ olyan jogerős bírói ítélet, amely a tag közügyektől való eltiltását rendelte el,

            b./ a tagnak olyan magatartása, amellyel súlyosan sérti az alapszabály, vagy a társadalmi szer-

                 vezetekre vonatkozó jogszabályok előírásait, rendelkezéseit,

            c./ a tagnak olyan magatartása, amellyel jogtalan előnyt szerez, vagy tagsági jogaival visszaél,

            d./ a tagsági díjat a határidő lejárta után írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti ki.

A kizárásról az elnökség dönt, a döntést írásban kell meghozni és indokolni kell.

A kizárt tag a kizárását kimondó határozattal szemben az egyesület közgyűléséhez fordulhat.

 

 

 

4.

A tag jogai és kötelezettségei

 

A tag jogai:

            a./ részt vehet az egyesület tevékenységében, annak rendezvényein,

            b./ rendeltetésüknek megfelelően használhatja az egyesület tulajdonában levő vagyontárgya-

                 kat,

            c./ az egyesület közgyűlésén javaslattételi és szavazati jog illeti meg,

            d./ kérdést, észrevételt tehet az egyesület tisztségviselői felé, amelyre azok kötelesek vála-

                 szolni,

            e./ választhat és választható az egyesület szerveibe,

            f./ egyesületi véleménynyilvánítást kezdeményezhet (közgyűlés összehívása, tisztségviselők

                visszahívása, stb.),

            g./ részt vehet az I. fejezetben meghatározott célkitűzéseket megvalósító rendezvényeken,

            h./ megilletik mindazok a kedvezmények, amelyeket az egyesület a tagság számára biztosít.

 

A tag köteles

            a./ betartani az egyesület alapszabályát, eleget tenni az abban meghatározott feladatainak,

            b./ az egyesület tevékenységét támogatni,

            c./ a közgyűlés határozatait megtartani és az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában aktí-

                 van közreműködni,

            d./ a közgyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni.

                  A tag írásbeli kérelmére az elnökség dönthet a tagdíj részbeni, vagy teljes elengedéséről.

 

 

III.

Az egyesület szervezete

 

1.

A közgyűlés

 

Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A tagok jogaikat a közgyűlésen közvetlen módon gyakorolják.

 

Az egyesület közgyűlése lehet

            a./ rendes

            b./ rendkivüli

Rendes közgyűlést évenként legalább egyszer tartani kell.

 

Rendkívüli közgyűlést                                                                                                                                                    

            a./ hívhat össze az elnökség bármikor,

b./ kell összehívni 30 napon belül, ha azt az egyesületi tagság egyharmada a cél, vagy ok

                 egyidejű megjelölésével írásban indítványozza,

            c./ kell összehívni 8 napon belül, ha azt a bíróság, vagy az ügyészség elrendeli.

 

A közgyűléseket az elnökség javaslata alapján az elnök hívja össze legalább 15 nappal a közgyűlés időpontja előtt, írásos meghívóval, a napirend egyidejű közlésével.

 

A közgyűlés határozatképes, ha a tagoknak több mint 50%-a jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, 30 napon belül ugyanazon tárgysorozatra összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

 

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

Amennyiben a jelenlévő tagok legalább egyharmada indítványozza, úgy titkos szavazást kell elrendelni.

 

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az egyesület elnöke, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő írja alá.

 

 

2.

Az egyesület tisztségviselői

 

A közgyűlés az egyesület ügyeinek gyakorlati és folyamatos intézésére tisztségviselőket választ.

 

1./ Elnökség

Az egyesület ügyintéző szerve, melyet a közgyűlés választ meg 4 év időtartamra. Az elnökség tagjai közé választható az a tag, aki magyar állampolgár, büntetlen előéletű és nincs a közügyektől eltiltva.

Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

Az elnökség a munkáját térítésmentesen látja el.

 

Az elnökség tagjai

            a./ az egyesület elnöke

            b./ az egyesület ügyvezető elnöke

            c./ 5 fő elnökségi tag

 

2003. január 27-től 4 év időtartamra az egyesület elnöke Sasvári Tamás Nagyatád, Tallián A. u. 9. I/1., ügyvezető elnöke Iharosi István Nagyatád, Kossuth u. 3/A 1/1.

 

Az elnökség

            a./ szükség szerinti időközönként ülésezik, az ülések ügyrendjét az elnökség maga állapítja

                 meg,

            b./ intézi az egyesület ügyeit

            c./ előkészíti és összehívja az egyesület közgyűléseit,

            d./, felügyeli az egyesület gazdálkodását, az egyesület működéséhez, programjához igyekszik

                  az anyagi fedezetet megteremteni

            e./ dönt az azonos célokért működő szervezetekkel való együttműködésről,

            f./  dönt minden olyan kérdésben, mely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe

            g./ dönt a tagfelvételről

            h./ véleményt nyilvánít minden olyan kérdésben, melyet az elnökség elé utalnak

            i./ felel az egyesület szabályszerű működéséért és gazdálkodásáért,

            j./ tevékenységéről az egyesület közgyűlésein köteles számot adni,

            k./ munkájáról évente legalább egyszer beszámol a közgyűlésnek.

 

2. Elnök

Az egyesület elnöke az a közgyűlés által megválasztott tisztségviselő, aki jogosult az egyesület ügyeiben eljárni, azt egyszemélyben képviselni, s az elnökség munkáját irányítja.

Az elnök

            a./ képviseli a „NAGYATÁDÉRT” Egyesületet más szervek és hatóságok előtt,

            b./ tevékenyen részt vesz az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában,

            c./ felelös a közgyűlés határozatainak végrehajtásáért, az egyesület rendezvényeinek megszer-

                 vezéséért

            d./ két közgyűlés között irányítja az egyesület működését.

 

3./ Ügyvezető elnök

Irányítja és szervezi az egyesület tevékenységét a közgyűlések között, szervezi és gondoskodik az elnökségi ülések megtartásáról, végrehajtja az elnök által kiadott feladatokat.

 

 

3.

Az egyesület képviselet

 

Az egyesület képviseletét az egyesület mindenkori elnöke önállóan látja el. Az egyesület elnökének

meghatalmazása , vagy megbízása alapján az egyesületet az ügyvezető elnök, az elnökség tagja, vagy az egyesület tagja is képviselheti.

 

Az egyesület bankszámlája felett a pénzintézet felé arra bejelentett két személy együttesen jogosult rendelkezni.

 

 

 

IV.

Az egyesület gazdálkodása és vagyona

 

Az egyesület a működéséhez szükséges kiadásokat

            a./ a tagdíjakból

            b,/ a pártoló tagi támogatásokból

            c./ pályázatokból

            d./ egyéb tevékenységekből származó bevételekből

fedezi.

 

A tagdíj összegét a közgyűlés hagyja jóvá. A közgyűlés éves tagdíjat 2003-tól 2.000 Ft, azaz

Kettőezer forint, tanulóknak és nyugdíjasoknak 1.000 Ft, azaz Egyezer forint, amit évente

két alkalommal kell megfizetni. A tárgyév március 31-ig 50 %-át, szeptember 30-ig a    

fennmaradó részt.

 

Az egyesületet –tagsági viszonyától függetlenül- bárki támogathatja, aki az egyesület célkitűzéseivel egyetért és azok megvalósításához segítséget kíván nyújtani.

 

Az egyesület a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően, annak keretei között, a mindenkori pénzügyi előírások betartásával köteles gazdálkodni.

 

Az egyesület vagyona csak az alapszabályban meghatározott célra és feladatra használható fel a közgyűlés határozatai szerint. Az esetleges nyereségből a tagok osztalékra, egyéb jogcímen kifizetett javadalmazásra nem tarthatnak igényt és nem jogosultak.

 

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok –a tagdíj megfizetésén túl- az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

Az egyesület megszűnése, feloszlása vagy feloszlatása esetén a fennmaradó esetleges vagyon csak a jelen alapszabályban meghatározott célra fordítható.

 

 

V.

Az egyesület megszűnése

 

Az egyesület megszűnik, ha

a./ feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,

b./ más egyesülettel egyesül, vagy abba beolvad,

c./ a bíróság feloszlatja,

d./ a bíróság megállapítja, hogy az egyesület egy évnél hosszabb idő óta nem fejt ki tevékeny-

     séget,

e./ tagjai létszáma 10 fő alá csökkent.

 

Az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonáról az elnökség gondoskodik.

 

Amennyiben az egyesület a bíróság által kezdeményezett feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését a bíróság állapította meg, s azt megelőzően a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, úgy az egyesület vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, azt közérdekű célra kell fordítani, s a vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

 

 

VI.

Záró rendelkezések

 

Az egyesület a működését, tevékenységét az alakuló közgyűléssel egyidejűleg kezdi meg. Az egyesü-

letet nyilvántartásba kell venni a Somogy Megyei Bíróságon. Az egyesület a nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé. A nyilvántartásba vételt az egyesület elnöke kezdeményezi.

 

Az egyesület működését, szervezetét, feladatait érintő, az alapszabályban nem részletezett kérdésekre az 1989. évi II. törvényben foglaltak az irányadók.

 

Az egyesület felügyeletét a jogszabályban írtaknak megfelelően az ügyészség és a bíróság látja el.

 

A jelen alapszabály 1 példánya az egyesület elnökénél megtalálható.

 

Mindazokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik, az egyesülésről szóló jogszabály, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb ide vonatkozó jogszabályok rendelkezései

az irányadóak.

 

Nagyatád, 1994. október 18.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2003. január 27.

 

 

           

elnök                                                                             jegyzőkönyvvezető

 

           

                

 

 

                            jegyzőkönyv hitelesítő                                       jegyzőkönyv hitelesítő

 
MySQL: 0.0004 s, 0 request(s), PHP: 0.0622 s, total: 0.0626 s, document retrieved from cache.